čǧɣɛ
akal nom
terrefr.
yesleɣ wexxam s wakal n tumliltla maison est badigeonnée par la terre argilo-calcaire, blanchâtre.fr. ; 
akal n wuzwaɣterre glaisefr. ; 
taɣurfett ddaw wakalsous-solfr. ; 
aɣyul n wakal, tabarda n lkettan: d lmeṣbeḥUn âne de terre, un bât de chiffon: la lampefr. ;